За нас

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
„ЕКСПЕРТ АБВ“ ООД, ЕИК 201868279

 

За нас

Учебен център Експерт работи успешно вече 7 години на пазара, предлагайки качествено чуждоезиково обучение, компютърни курсове и подготовка за ученици от 1 до 12 клас, по БЕЛ и математика и чужди езици. Основните курсове, които предлага, са по английски, немски, френски, руски, италиански, испански, а също така и японски език, както и подготовка за сертификатните нива за TOEFL, IELTC, FCE, FCA, Гьоте и др.

Компютърното обучение включва курсове по WORD, EXCEL, PowerPoint, ACCESS - за начинаещи и напреднали, а за тези, който желаят да задълбочат знанията си и да си направят собствен сайт или да се занимават с дизайн - Corel Draw, Photoshop, Illustrator и Dreamweaver.

Вече 4 години постига традиционно добри резултати в подготовката на седмокласници и дванадесетокласници за кандидатстване в профилирани училища и университети, като голяма част от учениците ни постигат отлични резултати (над 5.50 на изпитите).

Преподавателите са опитни, с богат стаж и мотивация да постигнат най-доброто за учениците си.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
ЕКСПЕРТ АБВ“ ООД, ЕИК 201868279

ДЕФИНИЦИИ
1. „Лични данни“ представляват всички данни, които съдържат идентифицираща информация за дадено лице (напр. име, адрес, телефонен номер, e-mail и т.н.).
2. „Обработване на лични данни“ включва всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни, чрез автоматични или други средства като събиране, записване, структуриране, съхранение, актуализиране или промяна, извличане, консултиране, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни.
3. “Политика за защита на личните данни“, означава правилата за защита на личните данни, които са съобразени с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
4. “Администратор на лични данни” е личност или компания, която определя целите и средствата за обработка на личните данни.
5. „Получател“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, на която се предоставят  личните данни, независимо дали е трета страна или не.
6. “Служители на Дружеството”  са физически лица, наети на работа в “Експерт АБВ”, сключили трудов и/или граждански договор с Дружеството.
ИНФОРМАЦИЯ за “Експерт АБВ” ЕООД

  1. “Експерт АБВ” ЕООД, ЕИК 201868279, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,  ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 35 Б е дружество, регистрирано в Република България, което е администратор и получател на лични данни, представлявано от управителя си Десислава Иванова Колева.
  2. 2“Експерт АБВ” ЕООД ”  съхранява и обработва предоставените му лични данни законосъобразно и добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на притежателя на данните и в съответствие с принципите и изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ
1“Експерт АБВ” ЕООД” обработва следните лични данни на лицата, наети на работа по граждански договор в “Експерт АБВ” ЕООД  - три имена, ЕГН, дата на раждане.
2“Експерт АБВ” ЕООД” обработва и данни като търговски дружества, седалища и адреси на управление, e-mail адресите им във връзка с договорени отношения с клиенти на дружетсвото, съгласно неговата дейност.
3. “Експерт АБВ” обработва даниите на курсисти и ученици нацентъра като две имена на лицата, дата и година на раждане, e-mail адрес, личен телефон за връзка, лични прифили в различни социални медии в интернет пространството.
4. “Експерт АБВ” не обработва лични данни, които разкриват расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и не събира и съхранява генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. В зависимост от притежателя на лични данни, “Експерт АБВ” ООД обработва последните за следните цели:

– информиране на клиентите за актуални курсове, уроци или градски лагери както и промяня на дати и часове на курсовете и уроците.

  1. – издаване на сертификати за завършени курсове.
    1.2. Данните на служителите на дружеството се обработват само и единствено за изпълняване на законовите задължения на фирмата, като възложител по граждански договори.

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ
1.Срок за обработване на личните данни на лицата за контакт -  “Експерт АБВ” ООД обработва личните данни на лицата за контакт и МОЛ само за периода докато траят договорените отношения с клиентите и курсисти на фирмата.
2. Срок за обработване на личните данни на работници / служители:
2.1. “Експерт АБВ” обработва личните данни на служителите си в изпълнение на законовите си задължения да разработва и съхранява трудово досие на всеки служител, в което съхранява всички документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение.
2.2. След изтичането на срока за съхранението на документите , които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, същите се унищожават.
НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ
1. “Експерт АБВ” съхранява документите, съдържащи лични данни, на електронен/локален защитен сървър и хартиен носител, като изпълняваме техническите и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни.
2. Ние пазим Вашите лични данни толкова , колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително и за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.
Моля да имате предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет никога не е напълно защитено и съществува риск личните данни да станат достъпни до трети страни неупълномощени за това.
ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
1. “Експерт АБВ” ООД обработва  данните на лицата за контакт и клиенти във връзка с предоставяне на услуги в областта на курсове и уроци и издаване на сертификати за успешно завършване на курса.
2. “Експерт АБВ” обработва данните на своите служители във връзка със сключени граждански договори.
3. “Експерт АВ” обработва личните данни на физическите лица кандидати за съответните курсове по езикова подготовка, компютърна грамотност български език или математика.
ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ
1. Право на достъп до личните данни на лицата, имат служителите на “Експерт АБВ” при спазване на всички правила за защита и конфиденциалност
2. Личните данни на служителите на “Експерт АБВ” наети на граждански договори или други служебни правоотношения могат да бъдат разкрити на трети лица – на компетентните държавни органи в случаите, установени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз.
ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Притежателите на лични данни имат право да получат от “Експерт АБВ” потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да полуат достъп до данните и информация относно:
– целите на обработване
– какви категории лични данни се обработват
– получатели, пред които данните ще бъдат разкрити
– срока за съхранение или критерии на определенянето му
– правото да иска коригиране
– право да иска изтриване на личните данни
– правото да иска ограничаване на обработването на личните си данни
– право на преносимост на данните
– правото да възрази срещу такова обработване
– правото на жалба до надзорен орган.
ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ
Притежателите на лични данни имат право да поискат да бъдат коригирани данните им, както и да поискат попълване на непълни и неточни лични данни.
ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ
1. Притежателите на лични данни имат право да поискат от “Експерт АБВ” да изтрие свързаните с тях лични данни.
2. “Експерт АБВ” изтрива лични данни на субекта по негово искане когато:
– личните данни вече не са необходими за целите, за които се обработват
– личните данни са били обработвани и съхранявани незаконосъобразно
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО
1. Притежателят на данните има право да изиска от “Експерт АБВ” ограничаване на обработката на лични данни, при една от следните хипотези:
a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни
б) обработването е неправомерно, но притежателя на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им
в) “Експерт АБВ” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването на ограничаването.
ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

  1. Притежателите на лични данните имат право да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на администратора, в достъпен за четене формат и имат правото да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора, на когото личните данни са предоставени, в случаите когато:

– обработването се базира на съгласие или на договорно задължение
– обработването се извършва по автоматизиран начин.
2. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, притежателя на данните има право да изиска пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА
1. Притежателите  на лични данни отправят своите искания, запитвания и възражения до “Експерт АБВ” на  e-mail: centyr_ecspert@abv.bg или на телефон  0878689662
2. Запитванията и възраженията могат да се отправят в писмен вид на посочения от “Експерт АБВ” адрес: гр. Варна 9000, ,, ул. “Поп Харитон” 6
3. Запитванията и възраженията се отправят лично от физическото лице или от упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
4. Запитванията или възраженията съдържат следните данни: име, адрес на физическо лице; описание на искането; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес и/или e-mail за кореспонденция.
Когато подаване на заявление е от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.
5. “Експерт АБВ” предоставя исканата от субекта информация писмено, устно или по електронен път, в срок до 20 дни от датата на полученото искане.
6. За искания, запитвания и възражения “Експерт АБВ” води регистър, в който се отббелязват -  съдържанието на искането, кой е субектът, дата на получаване на исканията и дата на уведомяване.
7. Право да оттеглят съгласие за обработването на личните данни притежателите на тези данни имат по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече е извършена на основание предварително дадено тяхно съгласие.
8. Притежателите на лични данни нямат задължение да плащат такса за достъп до личните си данни (или за упражняване на някое от другите си права). Но, може да наложим разумна такса, ако молбата е очевидно неоснователна, или прекомерна. Възможно е да се да откаже да изпълнение на искането при подобни обстоятелства.
9. “Експерт АБВ” ще актуализира политиката си периодично два пъти през годината ако има необходимост за промяна на начина на съхраняване и обработване на личните данни или необходимост от тяхното заличаване. Промените ще бъдат публикувани на нашата страница и ще  информираме притежателите на лични данни чрез имейл.
10. Потребителите на лични данни могат да се свързват с “Експерт АБВ” на следния e-mail: : centyr_ecspert@abv.bg